วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2551

โครงงานเครื่องบำบัดนำเสียพลังงานแสงอาทิตย์

โครงงาน
เรื่อง เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์
เสนอ
อ. อำนาจ พรมใจรัก

สมาชิกกลุ่ม
1 นาย ปัญญา ขุนชัย เลขที่ 4 ม. 5/1
2 นาย อนุวัฒน์ เพียผิว เลขที่ 11 ม. 5/1
3 นาย ศราวุธ เพียดสิงห์ เลขที่ 19 ม.5/1
4 นาย อนุชิต โพธิแสง เลขที่ 23 ม.5/1
5 นาย ธรรมนูญ ผ่านวงศ์ เลขที่ 24 ม.5/1


1. ปัญหา เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องบำบัดน้ำเสียทั่วไปใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากเราจึงคิดที่จะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าเพราะพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้และสามารถใช้ได้เหมือนกับพลังงานทั่วไป
2 รวบรวมข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา
• เครื่องบำบัดน้ำเสียสามารถใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ได้และผลิตกระแสไฟฟ้าพอที่จะทำให้มอเตอร์ทำงานได้หลายอย่างได้ เช่น เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์
3 วิเคราะห์
ข้อดี
ประหยัดค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ
เป็นพลังงานที่สะอาด
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

ข้อเสีย
ต้นทุนสูง
อุปกรณ์เยอะ
อุปกรณ์มีราคาแพง

4 ออกแบบ และ ปฏิบัติการ
1 นำเครื่องบำบัดน้ำเสียไปติดตั้งในน้ำ หรือแม่น้ำที่ต้องการบำบัดน้ำเสีย
2 นำแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งในที่โล่งหรือที่ที่มีแดดถูกทั้งวัน
3 ต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับเครื่องประจุแบตเตอรี่แล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่
4 ต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป้นกระแสสลับ
5 แล้วนำไปต่อเข้ากับบำบัดน้ำเสีย
6 นำเทปกาวพันส่วนที่สายไฟต่อกัน
7 ตรวจสอบความปลอดภัยและความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้ารั่ว


5. ทดลอง
• สามารถใช้ได้จริงและบำบัดน้ำเสียได้แต่ไม่ดีเท่าเครื่องบำบัดน้ำเสียที่ใช้ไฟฟ้าตามบ้าน เพราะ กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์มีน้อยทำให้มอเตอร์หมุนไม่เร็ว และ ใช้ได้ไม่นานเนื่องจากสิ่งที่เป็นมอเตอร์จะการหมุนอยู่ตลอดเวลาจึงกินไฟมากกว่าสิ่งอื่นจึงต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากที่จะทำให้มอเตอร์หมุน


6. ปรับปรุงแก้ไข
• ปรับปรุงแผงโซลาร์เซลล์ให้ใหญ่ขึ้น และ แบตเตอรี่ที่ใหญ่เก็บไฟได้มากกว่าเดิม และ มีหลายหม้อ เพื่อกระแสไฟฟ้าที่เพียงพอ
• ปรับปรุงมอเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงกินไฟน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

7. ประเมินผล
• จากการทำเครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้งานได้บำบัดน้ำเสียได้พอควรแต่ไม่ดีเท่าเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าตามบ้านเพราะหมุนช้าและใช้ได้ไม่นานต้องปิดเครื่องเพื่อชาร์จไฟอยู่บ่อยๆเนื่องจากแผงโซลาร์ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากให้แก่อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ได้โดยตรง